Pagina 4 din 12« Prima pagină...23456...10...Ultima »

Transferul elevilor

Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.

În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în învățământul profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă.
Citiți mai mult

Recompense / sancțiuni pentru elevi

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a)evidențiere în fața colegilor clasei;
b)evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
c)comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
Citiți mai mult

Personalul didactic / didactic auxiliar și nedidactic

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.

Selecția personalului didactic si a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
Citiți mai mult

Încheierea situației școlare

La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor.

La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.
Citiți mai mult

Calitatea de elev – exercitare / drepturi / îndatoriri

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.
Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ.
Citiți mai mult

Pagina 4 din 12« Prima pagină...23456...10...Ultima »