Obiective

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea formării profesionale continue pentru 2400 de cadre didactice (ISCED 0-6) din sistemul de învățământ prevuniversitar, din regiunile SV(Mehedinti) și C(Sibiu), prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora în vederea îmbunătățirii managementului și calității procesului educațional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
OS1. Dezvoltarea și autorizarea/ acreditarea de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
OS2. Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învățare-evaluare și TIC în implementarea curriculumului centrat pe competențe.
OS3. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul managementului școlar adaptat la realitățile sociale actuale, managementului carierei, priorităților și timpului, stresului, schimbării și conflictului.
OS4. Identificare și analiză bune practici în formarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea optimizării sistemului de formare profesională inițială și continuă a acestora și, implicit, a procesului educațional.
OS5. Înființarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători-CDPEI (câte 3 în fiecare regiune în mediul rural sau orașe mici) în vederea: asigurării facilităților necesare dezvoltării resurselor umane din sistemul de învățământ preuniversitar prin furnizarea de cursuri de formare profesională continuă; acordării accesului cadrelor didactice din mediul rural și orașe mici la resurse moderne și informații de ultimă oră în domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii etc.; dezvoltării comunităților de practică și rețelelor de colaborare (clasice și virtuale).

Atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 1.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU și DCI POSDRU în materie.