Parteneri

Parteneri
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți
http://www.isj.mh.edu.ro
Partener 1 – Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
http://www.isjsibiu.ro
Partener 2 – Universitatea Spiru Haret București
www.spiruharet.ro
Beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți
Are experiență în coordonarea de proiecte Phare și implementarea de proiecte Phare și POSDRU în parteneriat, în formarea resursei umane implicate în educație, în coordonarea programelor de formare profesională pentru cadrele didactice.
Proiectul Phare ,,Șansa noastră este împreună” implementat în parteneriat cu Consiliul Județean, Casa Corpului Didactic, CJRAE/CJAP, Asociatia Română de Consiliere și Sprijin, Asociația Romani “O Ilo rromano” a avut ca scop sprijinirea a 10 școli pilot în aplicarea unor strategii pentru îmbunătățirea mediului educațional , limitarea segregării și egalizarea șanselor la educație pentru copiii și tinerii din grupurile dezavantajate.
Proiectele Phare TVET de modernizare a învățământului profesional și tehnic – modernizare infrastructură, formare resurse umane, echipare ateliere școlare a avut ca beneficiare 4 licee din județ.
Un alt proiect de succes – Proiectul pentru Învățământul Rural pe cele trei componente: formare cadre didactice, dotare cu materiale didactice, finanțări proiecte școlare.
Proiectul MaST 58914 vizează creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul matematicii, științelor și tehnologiilor.
Proiectul ,,Consiliere și orientare pentru o viitoare angajare” vizează asigurarea corelării aspirațiilor elevilor cu oferta educațională și cu cererea pieței muncii.
Partener 1 – Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Are expertiză în implementarea de proiecte finanțate din fonduri de pre si post-aderare care vizează îmbunătățirea calității curriculare, egalitate de șanse în învățământ, formarea profesională a cadrelor didactice, consolidarea legaturilor între sistemele educaționale, piața muncii și societatea civilă, prevenirea și diminuarea abandonului școlar, facilitarea accesului la programe educatțonale pentru copiii cu cerințe speciale.
“MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenețelor cheie de matematică, științe și tehnologii” a vizat creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul matematicii, științelor și tehnologiilor (MaST).
„Dezvoltarea competențelor cheie – premisă a incluziunii sociale”, a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea competențelor cheie în învățământul primar prin crearea/testarea/pilotarea și implementarea unui program educațional integrat în vederea creșterii calității educației la nivel de sistem.
Partener 2 – Universitatea Spiru Haret București
Se numără printre universitățile mari din România, considerând numărul de studenți înregistrați și numărul de absolvenți. Are experiență relevantă atât în implementarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă cât și a programelor de formare profesională a adulților. Prin cele 24 facultăți cu 47 specializări acreditate/62 postuniversitare aprobate și centrul de formare propriu, USH dispune de suficiente resurse (logistică, săli dotate corespunzător scopului utilizării, personal didactic cu înaltă calificare și personal auxiliar specializat), care pot fi implicate în organizarea și desfășurarea simultană a unor game largi de programe postuniversitare/CNFP (informatică, matematică, limbă și literatură română/străină, istorie, geografie, muzică, educație fizică și sport, științele educației, psihologie, sociologie, pedagogie, arte, arhitectură, marketing, management, contabilitate, drept, administrație publică) și de formare profesională (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare), în diverse domenii de activitate, pentru un grup țintă numeros, distribuit în toate regiunile de dezvoltare. Prin centrele de cercetare științifică constituite la nivelul facultăților, în cadrul Institutului Central de Cercetare Științifică, USH are capacitatea și experiența de a efectua activități de cercetare în diverse domenii, studii ale pieței muncii și analize sociologice pentru identificarea nevoilor de formare specifice fiecărei regiuni și fiecărei categorii sociale, inclusiv cadre didactice, pe baza cărora se stabilesc programele de formare profesională necesare fiecărei regiuni, pe categorii sociale.
USH are o mare experiență în managementul și implementarea proiectelor finanțate din diverse surse: fonduri proprii și/sau private, buget național/european etc. Numai în ultimii ani USH în calitate de solicitant a câștigat prin competiție și a implementat peste 40 proiecte naționale/internaționale educaționale și cu mediul de afaceri, de tip grant/strategic. Dintre acestea,14 sunt cofinanțate prin POSDRU 2007-2013, numai valoarea celor 5 proiecte strategice fiind de aprox. 21 milioane euro.
USH dispune de infrastructură multimedia/comunicații și de aplicații informatice necesare gestionării computerizate a activităților universității.Totodată, dispune de o platformă e-learning performantă, dimensionată pentru susținerea proceselor educaționale specifice în întreaga țară, care se pot desfășura simultan pentru un număr de peste 100000 studenți/masteranzi/participanți la programe postuniversitare și de formare profesională a adulților. Prin politica sa de responsabilitate socială constând în activități didactice, de cercetare și cu caracter social desfășurate la nivel național și internațional, USH se implică continuu și activ în viața socială prin demersuri cu caracter social, prezentul proiect integrându-se în această strategie.
Pe domeniile programelor de studii acreditate la facultățile sale, P2 implementează 62 programe postuniversitare aprobate de MEN (domenii: informatică, matematică, limbă și literatură română/străină, istorie, științele educației, psihologie, marketing, management, contabilitate, drept), care corespund nevoilor de formare inițială și continuă identificate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și are capacitatea de a dezvolta/aproba/implementa și alte programe postuniversitare (domenii: geografie, muzică, educație fizică și sport, sociologie, pedagogie, arte, arhitectură, administrație publică, finanțe și bănci, relații economice internaționale) în vederea satisfacerii cerințelor de formare formulate de participanți și nevoilor de formare a personalului didactic preuniversitar identificate zonal. Prin Centrul de Formare Profesională propriu, USH este furnizor acreditat ANC (CNFPA) pentru programe de formare profesională a adulților în diverse domenii de activitate, în prezent fiind autorizate peste 20 programe de formare (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare).