Programe de formare

Pentru nevoile de formare deja identificate se organizează/desfășoară programele de formare profesională și/sau postuniversitare (aprobate/autorizate/acreditate CNFP/MEN), cu 3 module specifice fiecare:
• 1. Optimizarea învățării în programe after school (Tehnici de învățare în programul after school; Activități de educație în programul after school; Consilierea și asistarea psihopedagogică a elevilor în programul after school);
• 2. Optimizarea performanțelor profesionale prin consultanță și instruire (coaching) cognitiv comportamental (Descrierea,analiza și evaluarea performanțelor profesionale; Impactul inteligenței sociale și emoționale asupra performanțelor profesionale; Coaching cognitiv comportamnetal pt optimizarea performanțelor profesionale);
• 3. Tehnici de clarificare a valorilor și educației morale (Personalitate și dezvoltare morală; Tehnici active de instruire; Tehnici avansate de calrificare a valorilor educației morale);
• 4. Instrumente și strategii pentru optimizarea calității educației la nivelul clasei pregătitoare (Metode și instrumente de cunoaștere și evaluare a progresului socio-emoțional al copilului pe parcursul clasei pregătitiare; Strategii de dezvoltare și optimizare a competențelor socio-emoționale în relația educator- copil; Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive și emoționale ale copiilor);
• 5. Scriere, management și implementare proiecte (Scrierea cererii de finanțare cu respectarea actelor normative în domeniu; Tehnici și instrumente de management și implementare proiecte; Proiecte și programe de intervențe în comunitate);
• 6. Eficientizarea comunicării în mediul școlar (Adaptarea comunicării la caracteristicile de personalitate ale elevilor; Comunicare verbală și nonverbală în activitatea de învățământ; Etică și deontologie în relațiile interpersonale în mediul școlar);
• 7. Management școlar adaptat la realitățile societății românești (Managementul învățării pentru valorificarea tipurilor de inteligență și stimularea creativității elevilor; Managementul resurselor de timp, motivație și competență; Tehnici de optimizare a activităților didactice);
• 8. Legislația învățământului și a muncii în context european (Legislația educației în România în context european; Legislața muncii în mediul educațional în context european; Statutul personalului didactic);
• 9 Metode de predare-învățare utilizând tehnologii moderne (Metode inovative de predare/învățare adaptate la ariile curiculare; Tehnici moderne de evaluare a performanțelor școlare; Etica și deontologia în procesul de evaluare).
Programele de formare profesională sunt concepute și desfășurate în mod inovator – în sistem e-learning mixt (clasic-față în față și online pe platforma e-learning a P2); durată de 90 h pentru 5 module/program a câte 18h/modul (6h clasic și 12h e-learning). Toate cele 9 programe oferite au 2 module transversale comune (Tehnologii de comunicație, multimedia și elearning în educație; Nediscriminare,diversitate, egalitate de șanse și gen în contextul dezvoltării durabile). Unul dintre cele 5 module ale programului Metode de predare-învățare utilizând tehnologii moderne e particularizat pe arii curriculare (limbă și comunicare; matematică și științe ale naturii; om și societate; arte; educație fizică și sport; tehnologii; consiliere și orientare), ceea ce conferă valoarea adăugată proiectului.